Drobečková navigace

Úvod > O nás > Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO: 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle B vložka 1197 (dále jen „zhotovitel“) a jinými fyzickými či právnickými osobami (dále jen „objednatel“).

1.2 VOP za současného odkazu na ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) tvoří nedílnou součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), pokud již na ně neodkazuje potvrzení objednávky.

1.3 Úprava VOP zahrnuje základní pravidla smluvních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem a upravují práva a povinnosti smluvních stran v rámci jejich spolupráce. Dále upravují postup při jednostranném provádění změn VOP.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele předmětné dílo za podmínek stanovených objednávkou nebo smlouvou a těmito VOP. Objednatel se zavazuje dílo ve stanovený termín převzít a zaplatit cenu.

2.2. S realizací díla souvisí i další činnosti a dodávky, které jsou v souladu se smlouvou, případně s jinými podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.

2.3. Na otázky těmito VOP výslovně neupravené se použije ust. § 2586 a násl. OZ.

3. Objednávka

3.1. Splňuje-li návrh na uzavření smlouvy obecné předpoklady nabídky podle § 1731 a násl. OZ a týká-li se předmětu podnikání zhotovitele, resp. jím poskytovaných služeb, považuje se za objednávku.

3.2. Objednávka se považuje za podanou dnem jejího doručení zhotoviteli a svým návrhem je objednatel vázán, jinak odpovídá zhotoviteli za škodu tímto nepoctivým jednáním způsobenou.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Pro uzavření smlouvy a ujednání jejích náležitostí je rozhodující písemné potvrzení objednávky zhotovitelem; v případě jakýchkoliv dodatečných výhrad objednatele, které nesměřují k podstatným náležitostem smlouvy, tyto nejsou pro zhotovitele závazné, ledaže budou smluvními stranami ujednány jako dodatek ke smlouvě nebo dodatečná či vedlejší ujednání (viz odst. 4.3. VOP)

4.2.Sdělí-li písemně objednatel zhotoviteli dodatečné výhrady k podstatným náležitostem smlouvy (zejm. ceně díla) ve lhůtě do tří dnů od doručení písemného potvrzení objednávky, v takovém případě není smlouva uzavřena a smluvní strany bezodkladně vyvolají jednání o podstatných náležitostech smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na podstatných náležitostech smlouvy ani dodatečně, platí, že smlouva není uzavřena a zhotovitel není zavázán k jakémukoliv plnění.

4.3. Jakákoliv dodatečná či vedlejší ujednání nebo dodatky ke smlouvě musí být učiněny v písemné formě a musí být písemně potvrzeny všemi smluvními stranami.

5. Záloha a Cena díla

5.1. Část ceny díla (dále jen „záloha“) určená zhotovitelem v procentuální výši z celkové ceny díla v písemném potvrzení objednávky či ve smlouvě se objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy

5.2. Za dokončené a předané dílo se objednatel zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu nebo cenu určenou odkazem na rozpočet, který je vždy nedílnou součástí smlouvy; úplnost rozpočtu se nezaručuje.

5.3. Smluvní cenou se rozumí i cena, která byla zhotovitelem stanovena v písemném potvrzení objednávky, a kterou objednatel ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto potvrzení neodmítl.

6. Platební podmínky

6.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla, a to případně i částečným. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla ve lhůtě splatnosti, která činí 15 dní od data vystavení faktury; zhotovitel je oprávněn stanovit splatnost ceny díla jinak, zjistí-li skutečnost zakládající důvodnou pochybnost o schopnosti objednatele zaplatit cenu díla řádně nebo včas. Je-li platba realizována bezhotovostním převodem, pak se za den splnění považuje den připsání na účet zhotovitele

6.2. Záloha uhrazená objednatelem bude započítána na úhradu ceny díla. Zhotovitel si však vyhrazuje právo, tuto jednostranně započíst i na jiné pohledávky evidované za objednatelem, které se staly způsobilými k započtení. Započtení se tak považuje za provedené v den, kdy oznámení o něm bylo doručeno objednateli.

6.3. Byla-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách, v případě prodlení objednatele s úhradou kterékoliv splátky se stává splatnou celá cena díla (její doposud neuhrazená část). Nebyla-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách, v případě prodlení objednatele s úhradou, je základem pro výpočet smluvní pokuty (byla-li sjednána) a zákonného úroku z prodlení celá cena díla (nikoliv pouze dosud neuhrazená část).

6.4. Pro posouzení důvodu plnění, pokud není objednatelem výslovně určen účel platby, se použije ustanovení § 1932 OZ, přičemž plnění na splatnou smluvní pokutu předchází plnění na úroky z prodlení.

7. Činnosti před zahájením díla

7.1. Před zahájením díla musí být objednatelem uhrazena záloha v plné výši, jinak si zhotovitel vyhrazuje právo nezahájit činnosti na realizaci díla.

7.2. Neuhradí-li objednatel řádně nebo včas zálohu, pak se podle výběru zhotovitele:

a) dodání díla prodlouží o dobu prodlení objednatele s úhradou zálohy, nebo

b) pokud prodlení trvá déle než jeden týden, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

8. Provedení díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně a v ujednaném čase.

8.2. V případě mimořádných okolností, kterými je vážně ohrožena doba provedení díla, se zhotovitel zavazuje s předchozím písemným souhlasem objednatele, zajistit provedení díla třetí osobou. Neudělení souhlasu objednatelem má za následek prodloužení doby (termínu) provedení díla o dobu, ve které nemůže zhotovitel dílo provést, přičemž se výslovně stanovuje, že na takto předem oznámené prodlení nelze uplatnit sankce stanovené v čl. 12. VOP.

8.3. V případě, že není možné dílo provádět pro nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele (např. klimatické podmínky, epidemie a s ní související omezující opatření státu), dochází k prodloužení doby (termínu) provedení díla o dobu, ve které nemůže zhotovitel dílo provést, přičemž se výslovně stanovuje, že na takovéto prodloužení doby provedení díla nelze uplatnit sankce stanovené v čl. 12. VOP.

8.4. Zhotovitel si vyhrazuje, v případě zjištění skrytých překážek při provádění díla, právo na změny nevyhovujícího umístění, časového období, materiálů, tvarů aj., pokud se samotný předmět díla, jakož i jeho účel a vzhled zásadně nezmění; jinak je zhotovitel povinen oznámit zamýšlenou změnu díla objednateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Nedosáhnou-li strany o těchto změnách dohody, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, přičemž nedojdou-li strany k dohodě ani v dodatečné lhůtě 2 týdnů, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

9. Převzetí díla

9.1. Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele elektronicky (e-mailem), telefonicky či písemně (listovní zásilkou) k převzetí díla, a to alespoň 3 dny před termínem předání.

9.2. Dílo se považuje za předané i v případě, že se objednatel k převzetí díla nedostaví, bez důvodu odmítne dílo převzít či odmítne podepsat předávací protokol.

9.3. Objednatel je povinen při předání dílo řádně zkontrolovat, když na později uplatňované vady nebude brán zřetel. Dílo je objednatel povinen převzít i tehdy, když vykazuje drobné a nepodstatné vady či nedodělky, které nebrání v užívání díla. Do předávacího protokolu se vždy zaznamenají vady díla, a zároveň termín pro jejich odstranění.

10. Vady díla a záruka

10.1. Vady díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejdéle však do dvou týdnů od předání díla, a to písemně s řádným odůvodněním každé vady. Objednatel uplatnit skryté vady díla u zhotovitele nejdéle do uplynutí poskytnuté záruční doby, a to písemnou formou s řádným odůvodněním každé vady.

10.2. Je-li předmětem díla zhotovení nové stavby, poskytuje objednateli záruku v délce 5 let, jinak činí záruka 1 rok.

10.3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání dokončeného díla; provádí-li se dílo postupně, jsou-li jednotlivé stupně díla odlišeny a je-li dílo předáno po částech, záruční doba počíná běžet pro každou část díla samostatně ode dne předání takové dokončené části díla. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, uplatnit v záruční době a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v místě sídla zhotovitele, a to písemně s řádným odůvodněním každé vady.

10.4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením, dále na škody, které vznikly v důsledku chybného, nedbalého či neodborného zacházení, nevhodných provozních prostředků či neodborně provedených změn díla.

10.5. Zhotovitel si vyhrazuje právo dle vlastní volby odstranit oprávněně a včas uplatněné vady, a to vždy podle možností a vlastností díla a schopností zhotovitele. Pokud oprava či náhradní dodávka bude neúspěšná, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

10.6. Strany mohou stanovit délku záruční doby odchylně ve smlouvě, ujednání ve smlouvě má vždy přednost před VOP.

11. Výhrada vlastnického práva

11.1.Dílo a všechny do něho zapracované součásti zůstávají až do úplného zaplacení ceny díla a jejího příslušenství ve vlastnictví zhotovitele, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na realizaci díla a na případné umístění díla. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou uvedených peněžitých závazků, je objednatel povinen zhotoviteli umožnit demontáž a odvezení díla, pokud by se dílo v době trvání výhrady vlastnického práva nenacházelo u zhotovitele. Není-li demontáž pro povahu díla možná, pak se strany zavazují stvrdit výhradu vlastnického práva formou veřejné listiny nebo v písemné formě s úředně ověřenými podpisy stran, a to kdykoliv na základě výzvy zhotovitele.

11.2. Po celou dobu trvání výhrady vlastnického práva je objednatel povinen dílo označit jako vlastnictví zhotovitele, a to viditelným způsobem, ledaže se dílo nachází u zhotovitele.

11.3. Okamžikem předání díla nese objednatel nebezpečí škody na věci, přičemž je povinen dílo pojistit od okamžiku tohoto přechodu nebezpečí škody a toto mít platně sjednané po celou dobu trvání výhrady vlastnického práva.

11.4. Vylučuje se aplikace ustanovení § 2133 OZ s tím, že zhotovitel je oprávněn uplatnit své nároky a práva z výhrady vlastnictví bez ohledu na výši dlužné částky ze strany objednatele.

11.5. Jakékoliv dodatečné náklady související s prosazením výhrady vlastnictví jdou k tíži objednatele. Objednatel od převzetí díla po celou dobu trvání výhrady vlastnictví nese odpovědnost za vzniklé škody, odcizení díla a jiná rizika. K tíži objednatele jdou také další náklady související se skladováním, pojištěním a jiné související náklady.

11.6. Připouští-li to povaha věci, je zhotovitel oprávněn předmět díla na účet objednatele zpeněžit, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na realizaci díla, a z výtěžku zpeněžení pokrýt svoji pohledávku poníženou o poskytnutou zálohu. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody tímto způsobenou.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy též:

a) vejde-li zhotoviteli po uzavření smlouvy ve známost skutečnost zakládající důvodnou pochybnost o schopnosti objednatele řádně nebo včas zaplatit cenu díla,

b) nesplní-li objednatel smluvní nepeněžité povinnosti ani v dodatečně poskytnuté přiměřené době 7 dnů, nebo

c) neuhradí-li objednatel své peněžité závazky ze smlouvy ani ve lhůtě 15 dnů po splatnosti.

12.2. Objednatel není oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, z důvodů nezaviněných zhotovitelem ani z důvodů na straně vyšší moci, přičemž odstoupení objednatelem je možné pouze v případech stanovených zákonem.

12.3. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

a) finanční kompenzaci ve výši zálohy (viz odst. 5.1. VOP), ledaže odstoupení od smlouvy zavinil zhotovitel, a

b) poměrnou část domluvené smluvní ceny díla podle poměru rozpracovanosti díla k jeho celku, nebo cenu za zhotovitelem doposud realizované činnosti a doposud použitý materiál na díle ve výši dle rozpočtu (viz odst. 5.2. VOP), ledaže bude možno dílo (jeho doposud zhotovenou část) použít i pro jinou osobu; vznikl-li zhotoviteli současně nárok na zaplacení finanční kompenzace dle písm. a) tohoto odst. VOP, má zhotovitel nárok na úhradu dle tohoto písm. tohoto odst. VOP pouze co do části, ve které tato úhrada převyšuje uvedenou finanční kompenzaci.

12.4. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, platí, že uhrazená záloha se považuje za finanční kompenzaci a objednatel ztrácí právo na vrácení této zálohy. Dílo, včetně jeho součástí a příslušenství, v případě odstoupení od smlouvy zůstává ve vlastnictví zhotovitele do doby řádného zaplacení peněžitých závazků objednatele dle odst. 12.3. VOP, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na realizaci díla a na případné umístění díla.

13. Smluvní pokuta

13.1. Pro případ porušení povinnosti objednatele uhradit své peněžité závazky ze smlouvy řádně a včas si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to bez ohledu na to, zda dojde k odstoupení od smlouvy.

13.2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas, zaviní-li porušení této povinnosti výlučně zhotovitel, si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však do výše 5 % z ceny díla. Uvedené neplatí, bylo-li porušení povinnosti způsobeno vyšší mocí.

13.3. Pro případ porušení smluvních povinností neuvedených v odst. 13.1. a 13.2. VOP v ujednaných lhůtách si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to bez ohledu na to, zda dojde k odstoupení od smlouvy.

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od doručení výzvy k její úhradě, není-li v takové výzvě uvedena lhůta jiná.

14. Odpovědnost za škodu vzniklou porušením smluvní povinnosti

14.1. Poruší-li zhotovitel povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, jen jestliže porušení této povinnosti zhotovitel zavinil.

 15. Informační povinnost a součinnost objednatele

15.1. Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů u kterékoliv ze stran, strana, u níž k takové změně došlo, se zavazuje písemně informovat o této změně druhou stranu bez zbytečného odkladu.

15.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro včasnou realizaci díla dle objednávky, zejména je povinen bezodkladně zodpovědět dotazy zhotovitele ke specifikaci díla či poskytnout požadované vysvětlení, a to ve lhůtě určené zhotovitelem v písemné výzvě.

15.3.Předá-li objednatel zhotoviteli k provedení díla nějaké listiny, materiály či věci potřebné k realizaci (dále jen „věci“), odpovídá zhotovitel za tyto věci jako skladovatel, s tím, že je povinen tyto řádně opatrovat až do okamžiku jejich zpracování do díla nebo jejich vrácení objednateli, neboť předáním přechází na zhotovitele nebezpečí škody na těchto věcech. O převzetí těchto věcí zhotovitel vystaví písemné potvrzení. Nebudou-li takto předané věci zhotovitelem při provádění díla využity, je zhotovitel povinen tyto věci předat současně s provedeným dílem zpět objednateli.

16. Změny VOP

16.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo na jednostranné změny VOP, zejména v návaznosti na změny právních předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že se předem výslovně sjednávají možné změny v rozsahu týkající se: cenových podmínek, platebních podmínek, sjednaných lhůt, záručních podmínek, změn výkladu právních předpisů či změn jejich aplikace.

16.2. Navrhovanou změnu zhotovitel objednateli písemně oznámí bez zbytečného odkladu, nejméně však 3 týdny před dnem účinnosti navrhovaných změn, a to doručením e-mailem nebo listovní zásilkou na adresu objednatele a případným zveřejněním informace prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. webová stránka zhotovitele).

16.3.Objednatel má právo tyto změny odmítnout. Písemná výpověď musí být zhotoviteli doručena nejpozději přede dnem nabytí účinnosti navrhované změny. Dojde-li k odmítnutí navrhovaných změn a smluvní strany nezahájí do jednoho týdne od doručení výpovědi vyjednání o jejich změně, platí, že smlouva byla vypovězena a od tohoto okamžiku začíná běžet výpovědní lhůta v délce 14 -ti dnů.

16.4.V případě, že objednatel návrh na změnu písemně ve lhůtě uvedené v odst. 16.3. VOP neodmítne, platí, že takto provedené změny přijal.

16.5. Během výpovědní doby jsou smluvní strany povinny se vzájemně vypořádat tak, že si vrátí vše, co si do té doby plnily, pokud se předmětné plnění ještě nestalo součástí díla. V opačném případě se strany vzájemně finančně vypořádají tak, aby žádná nezískala bezdůvodný prospěch.

17. Doručování

17.1. Zásilky doručované na kontaktní adresu objednatele uvedenou v objednávce či ve smlouvě jsou považovány za doručené třetí pracovní den po odeslání, byly-li však odeslány na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

 

18. Spory ze smlouvy (rozhodčí doložka)

18.1. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u rozhodčího soudu uvedeného v odst. 18.2. VOP podle jeho řádu třemi rozhodci.

18.2. Rozhodčím soudem se rozumí Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout potřebnou součinnost k plnění těchto VOP a dalších závazných ujednání.

19.2. Ustanovení těchto VOP platí, pokud si smluvní strany písemně nesjednají v potvrzení objednávky či ve smlouvě jinak.

19.3. Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem. Pokud některé ustanovení VOP nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení touto neplatností či nevynutitelností nedotčena.

 

 

V Otovicích, dne 02.04. 2024