Všeobecné obchodní podmínky.

 

Všeobecné obchodní podmínky

(pro vztahy mezi podnikateli v rámci předmětu podnikání)

 

 1. Základní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO: 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, PSČ 360 01, Otovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle B vložka 1197 (dále jen „dodavatel“) a jinými fyzickými či právnickými osobami (dále jen „objednatel“).

  2. VOP za současného odkazu na ust. § 1751 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) tvoří nedílnou součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), pokud již na ně neodkazuje potvrzení objednávky.

  3. Úprava VOP zahrnuje základní pravidla smluvních vztahů mezi podnikateli při výkonu předmětu podnikání dodavatele a upravují práva a povinnosti smluvních stran v rámci jejich spolupráce. Dále upravují postup při jednostranném provádění změn VOP.

 2. Předmět smlouvy

  1. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele předmětné dílo za podmínek stanovených objednávkou nebo smlouvou a těmito VOP. Objednatel se zavazuje dílo ve stanovený termín převzít a zaplatit cenu.

  2. S realizací díla souvisí i další činnosti a dodávky, které jsou v souladu se smlouvou, případně s jinými podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.  

  3. Na otázky těmito VOP výslovně neupravené se použije ust. § 2586 a násl. OZ.

 3. Objednávka

  1. Splňuje-li návrh na uzavření smlouvy obecné předpoklady nabídky podle § 1731 a násl. OZ a směřuje-li účel k předmětu podnikání a poskytovaným službám dodavatele, má podobu objednávky.

  2. Objednávka se považuje za podanou dnem jejího doručení a svým návrhem je objednatel vázán, jinak odpovídá dodavateli za škodu tímto nepoctivým jednáním způsobenou.

 4. Uzavření smlouvy

  1. Pro uzavření smlouvy a ujednání jejích náležitostí je rozhodující písemné potvrzení objednávky dodavatelem. V případě jakýchkoliv dodatečných výhrad objednatele tyto nejsou pro dodavatele závazné a smlouva v takovém případě není uzavřena, smluvní strany tak následně vyvolají jednání o podstatných náležitostech smlouvy.

  2. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci tohoto jednání na podstatných náležitostech, platí, že smlouva není uzavřena a dodavatel není zavázán k jakémukoliv plnění.

  3. Jakákoliv dodatečná či vedlejší ujednání nebo dodatky ke smlouvě musí být učiněny v písemné formě a musí být písemně potvrzeny všemi smluvními stranami.

 5. Záloha a Cena díla

  1. Část ceny díla (dále jen „záloha“) určená dodavatelem v procentuální výši z celkové ceny díla v písemném potvrzení objednávky či ve smlouvě se objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 5 dnů od doručení písemného potvrzení.

  2. Za dokončené a předané dílo se objednatel zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu nebo cenu určenou odkazem na rozpočet, který je vždy nedílnou součástí smlouvy.

  3. Smluvní cenou se myslí i cena, která byla dodavatelem stanovena v písemném potvrzení objednávky, a ke které se objednatel, na základě předchozího upozornění, ve lhůtě 5-ti dnů od doručení tohoto potvrzení nevyjádřil.

 6. Platební podmínky

  1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla, a to případně i částečným. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla ve lhůtě splatnosti, která činí 15 dní od data vystavení faktury. Je-li platba realizována bezhotovostním převodem, pak se za den splnění považuje den připsání na účet dodavatele.

  2. Záloha uhrazená objednatelem bude započítána na úhradu ceny díla. Dodavatel si však vyhrazuje právo, tuto jednostranně započíst i na jiné pohledávky evidované za objednatelem, které se staly způsobilými k započtení. Započtení se tak považuje za provedené v den, kdy oznámení o něm bylo doručeno objednateli.

  3. Byla-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách, má se za to, že takový splátkový režim byl sjednán pod ztrátou výhody splátek, přičemž je vyloučena aplikace ustanovení věty poslední § 1931 OZ s tím, že dodavatel není povinen se ztráty splátek dovolat, ale tato nastává automaticky uplynutím stanovené lhůty po splatnosti kterékoliv splátky s tím, že tímto pozbývá splátkový kalendář zcela platnosti.

  4. Pro posouzení důvodu plnění, pokud není objednatelem výslovně určen účel platby, se použije ustanovení § 1932 OZ, přičemž plnění na splatnou smluvní pokutu předchází plnění na úroky z prodlení.

    

 7. Činnosti před zahájením díla

  1. Před zahájením díla musí být objednatelem uhrazena záloha v plné výši, jinak si dodavatel vyhrazuje právo nezahájit činnosti na realizaci díla.

  2. Neuhradí-li objednatel zálohu, pak se podle výběru dodavatele:

   1. dodání díla prodlouží o dobu prodlení objednatele s úhradou zálohy, nebo

   2. pokud prodlení trvá déle než jeden týden, může dodavatel od smlouvy odstoupit.

 8. Provedení díla

  1. Dodavatel se zavazuje provést dílo osobně a v ujednaném čase.

  2. V případě mimořádných změn, kterými je vážně ohrožena doba dodání díla, se dodavatel zavazuje s předchozím písemným souhlasem objednatele, zajistit provedení díla třetí osobou. Neudělení souhlasu objednatelem má za následek prodloužení doby dodání díla o dobu, ve které nemůže dodavatel dílo provést, přičemž se výslovně stanovuje, že na takto předem oznámené prodlení nelze uplatnit sankce stanovené v čl. 12 VOP.

  3. Dodavatel si vyhrazuje, v případě zjištění skrytých překážek při provádění díla, právo na změny nevyhovujícího umístění, časového období, materiálů, tvarů aj., pokud se samotný předmět díla, jakož i jeho funkce a vzhled zásadně nezmění; jinak je dodavatel povinen oznámit zamýšlenou změnu díla objednateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Nedosáhnou-li strany o těchto zásadních změnách dohody, je dodavatel oprávněn provádění díla přerušit, přičemž nedojdou-li strany k dohodě ani v dodatečné lhůtě 2 týdnů, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

 9. Převzetí díla

  1. Po dokončení díla dodavatel vyzve objednatele elektronicky (e-mailem), telefonicky či písemně (listovní zásilkou) k převzetí díla, a to alespoň 3 dny před termínem předání.

  2. Dílo se považuje za předané i v případě, že se objednatel k převzetí díla nedostaví, bez důvodu odmítne dílo převzít či odmítne podepsat předávací protokol, aniž vznese konkrétní námitky.

  3. Objednatel je povinen při předání dílo řádně zkontrolovat, když na později uplatňované zjevné vady nebude brán zřetel. Dílo je objednatel povinen převzít i tehdy, když vykazuje drobné a nepodstatné vady či nedodělky, které nebrání v užívání díla. Do předávacího protokolu se vždy zaznamenají vady díla, a zároveň termín pro jejich odstranění.

 10. Vady díla a záruka

  1. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu po zjištění zjevné vady, nejdéle do dvou týdnů od předání díla, a to písemně s řádným odůvodněním vad. Je-li předmětem díla stavba, může objednatel uplatnit skryté vady u dodavatele nejdéle do 3 let od zjištění, jinak do 1 roku od předání díla, a to písemnou formou s řádným odůvodněním vad.

  2. Je-li předmětem díla stavba, poskytuje objednatel záruku v délce 3 roky, jinak 1 rok.

  3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla. Objednatel je povinen uplatnit nároky v záruční době a bez zbytečného odkladu po zjištění v místě sídla dodavatele, a to písemně s řádným odůvodněním.

  4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením, dále na škody, které vznikly v důsledku chybného, nedbalého či neodborného zacházení, nevhodných provozních prostředků či neodborně provedených změn díla.

  5. Dodavatel si vyhrazuje právo dle vlastní volby odstranit oprávněně a včas uplatněné vady, a to vždy podle možností a vlastností díla a schopností dodavatele. Pokud oprava či náhradní dodávka bude neúspěšná, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

 11. Výhrada vlastnického práva

  1. Dílo a všechny do něho zapracované součásti zůstávají až do úplného zaplacení ceny díla a jejího příslušenství ve vlastnictví dodavatele, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na realizaci díla a na případné umístění díla. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou peněžitých závazků, je objednatel povinen dodavateli umožnit demontáž a odvezení díla, pokud by se dílo v době trvání výhrady vlastnického práva nenacházelo u dodavatele. Není-li demontáž pro povahu díla možná, pak se strany zavazují stvrdit výhradu vlastnického práva formou veřejné listiny nebo v písemné formě s úředně ověřenými podpisy stran, a to kdykoliv na základě výzvy dodavatele.

  2. Po celou dobu trvání výhrady vlastnického práva je objednatel povinen dílo označit jako vlastnictví dodavatele, a to viditelným způsobem.

  3. Okamžikem předání díla nese objednatel nebezpečí škody na věci, přičemž je povinen dílo pojistit od okamžiku tohoto přechodu nebezpečí škody a toto mít platně sjednané po celou dobu trvání výhrady vlastnického práva.

  4. Vylučuje se aplikace ustanovení § 2133 OZ s tím, že dodavatel je oprávněn uplatnit své nároky a práva z výhrady vlastnictví bez ohledu na výši dlužné částky ze strany objednatele.

  5. Jakékoliv dodatečné náklady související s prosazením výhrady vlastnictví jdou k tíži objednatele. Objednatel od převzetí díla po celou dobu trvání výhrady vlastnictví nese odpovědnost za vzniklé škody, odcizení díla a jiná rizika. K tíži objednatele jdou také další náklady související se skladováním, pojištěním a jiné související náklady.

  6. Připouští-li to povaha věci, je dodavatel oprávněn předmět díla na účet objednatele zpeněžit, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na realizaci díla, a z výtěžku zpeněžení pokrýt svoji pohledávku poníženou o poskytnutou zálohu. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody tímto způsobenou.

 12. Odstoupení od smlouvy

  1. Nesplní-li objednatel smluvní povinnosti ani v dodatečně poskytnuté přiměřené době 7 dnů, a zejména neuhradí-li své peněžité závazky ani ve lhůtě 15 dnů po splatnosti, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  2. Objednatel není oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, z důvodů nezaviněných dodavatelem ani z důvodů na straně vyšší moci, přičemž odstoupení objednatelem je možné pouze v případech stanovených zákonem.

  3. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit dodavateli odstupné (nejedná-li se o prokazatelné důvody způsobené dodavatelem), jeho činnost na díle a náklady na materiál, pokud nebude možno tyto kompenzovat použitím díla pro jinou osobu a pokud tyto budou vyšší než případné odstupné.

  4. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, platí, že poskytnutá záloha se považuje za odstupné a objednatel ztrácí právo na její vrácení. Dílo, včetně jeho součástí a příslušenství, v případě odstoupení od smlouvy zůstává ve vlastnictví dodavatele do doby kompenzace peněžitých závazků objednatele.

  5. Dojde-li k ukončení smlouvy odstoupením kterékoliv ze smluvních stran, stává se vlastníkem díla, byť i jen dokončené části díla, dodavatel, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na realizaci díla a na případné umístění díla.

 13. Smluvní pokuta

  1. Pro případ porušení smluvních povinností v ujednaných lhůtách, zejména peněžitých závazků objednatele, si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to bez ohledu na to, zda dojde k odstoupení od smlouvy.

  2. Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení výzvy k její úhradě.

 14. Sankce za prodlení

  1. Dostane-li se dodavatel prokazatelně vlastní vinou do prodlení s dokončením a předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat náhradu škody, která činí jednorázovou částku ve výši 5 % z ceny díla. Uvedené neplatí, bylo-li prodlení způsobeno vyšší silou.

 15. Změna okolností

  1. Pokud následkem okolnosti vzniklé po uzavření smlouvy, z níž vyplývá podstatné zhoršení platební schopnosti objednatele, je důvodně ohrožen nárok dodavatele na zaplacení ceny díla, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, případně učinit svůj nárok na výplatu ceny díla splatný nezávisle na údaji uvedeném na faktuře.

  2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, jejího příslušenství a smluvní pokuty, které je prokazatelně způsobeno platební neschopností objednatele a je-li jím vážně ohrožena pohledávka dodavatele, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

 16. Informační povinnost a součinnost objednatele

  1. Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů u kterékoliv ze stran, povinná strana se zavazuje informovat oprávněnou stranu bez zbytečného odkladu.

  2. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou pro včasnou realizaci objednávky, zejména je povinen bezodkladně zodpovědět dotazy dodavatele ke specifikaci díla či poskytnout požadované vysvětlení, a to ve lhůtě určené dodavatelem v písemné výzvě.

  3. Předá-li objednatel dodavateli k provedení díla nějaké listiny, materiály či věci potřebné k realizaci, odpovídá dodavatel za tyto věci jako skladovatel, s tím, že je povinen tyto řádně opatrovat až do okamžiku jejich zpracování do díla, neboť předáním přechází na dodavatele nebezpečí škody na těchto věcech. O převzetí těchto věcí dodavatel vystaví písemné potvrzení. Nebudou-li takto předané věci dodavatelem při provádění díla využity, je dodavatel povinen tyto věci předat současně s provedeným dílem zpět objednateli.

 17. Změny VOP

  1. Dodavatel si vyhrazuje právo na jednostranné změny VOP, zejména v návaznosti na změny právních předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že se předem výslovně sjednávají možné změny v rozsahu týkající se: cenových podmínek, platebních podmínek, sjednaných lhůt, záručních podmínek, změn výkladu právních předpisů či změn jejich aplikace.

  2. Navrhovanou změnu dodavatel objednateli písemně oznámí bez zbytečného odkladu, nejméně však 3 týdny před dnem účinnosti navrhovaných změn, a to doručením e-mailem nebo listovní zásilkou na adresu objednatele a případným zveřejněním informace prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. webová stránka dodavatele).

    

    

  3. Objednatel má právo tyto změny odmítnout. Písemná výpověď musí být dodavateli doručena nejpozději přede dnem nabytí účinnosti navrhované změny. Dojde-li k odmítnutí navrhovaných změn a smluvní strany nezahájí do jednoho týdne od doručení výpovědi vyjednání o jejich změně, platí, že smlouva byla vypovězena a od tohoto okamžiku začíná běžet výpovědní lhůta v délce 14ti dnů.

  4. V případě, že objednatel návrh na změnu písemně ve lhůtě uvedené v odst. 17.3. neodmítne, platí, že takto provedené změny přijal.

  5. Během výpovědní doby jsou smluvní strany povinny se vzájemně vypořádat tak, že si vrátí vše, co si do té doby plnily, pokud se předmětné plnění ještě nestalo součástí díla. V opačném případě se strany vzájemně finančně vypořádají tak, aby žádná nezískala bezdůvodný prospěch.  

 18. Doručování

  1. Zásilky doručované na kontaktní adresu objednatele uvedenou v objednávce či ve smlouvě jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí. Zmaří-li objednatel doručení zásilky, tím že tuto nepřevezme nebo uvede nekontaktní adresu, je za den doručení považován nejpozději 10. pracovní den po jejím odeslání.

    

 19. Závěrečná ujednání

  1. Smluvní strany se zavazují vyvinout potřebnou součinnost k plnění těchto VOP a dalších závazných ujednání.

  2. Ustanovení těchto VOP platí, pokud si smluvní strany písemně nesjednají v potvrzení objednávky či ve smlouvě jinak.

  3. Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem. Pokud některé ustanovení VOP nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení touto neplatností či nevynutitelností nedotčena.

    

    

   V Otovicích, dne 1.1.2014

Autoservis

Autoservis

Opravy nákladních vozidel, návěsů a přívěsů, diagnostika motorových vozidel, moderní technologie a SW pro diagnostiku motorových vozidel, opravy peumatik, přezouvání, lepení. Více informací o autoservisu.

Apartmány Cestář

Apartmány Cestář

Nabízíme ubytování v krásném prostředí Krušných hor na Božím Daru. Více informací o ubytování.

webový dispečink